EQ - emotionell och social intelligens

EQ är en uppsättning emotionella, personliga och sociala färdigheter som påverkar den övergripande förmågan att hantera omgivningens krav (Bar-On, 1997).

Begreppet emotionell och social intelligens (först lanserat av Bar-On) omfattar de emotionella, personliga och sociala delarna – överlevnadsdimensionerna – av intelligens. Dessa är ofta viktigare för att fungera i vardagslivet än de mer kognitiva aspekterna av intelligens. Den emotionella delen av intelligens avgör hur väl vi förstår oss själva och andra, hur vi relaterar till andra människor och hur vi anpassar oss till och hanterar den närmaste omgivningen. Väl utvecklad emotionell intelligens ökar vår förmåga att framgångsrikt hantera vardagslivets krav.

Emotionell och social intelligens, även kallad emotionell intelligens eller bara EQ, är taktisk intelligens vilken är viktig för att fungera här och nu. Medan kognitiv intelligens är mer strategisk och en del av vår förmåga att förutse och ta hänsyn till problem på längre sikt.

Emotionell intelligens fungerar som en prediktor för framgång genom att den visar hur en individ tillämpar kunskap om sig själv och andra i en given situation. Man kan se denna del av intelligensen som "sunt förnuft" och förmåga att klara sig i livet.

Under de senaste hundra åren har intelligens mätts med IQ, vilket visar en individs kognitiva eller akademiska kapacitet. Men IQ i sig är inte avgörande för hur vi lyckas i livet utanför skolans värld.

Intelligens och framgång.

Det har bevisats gång på gång att bra skolbetyg inte är någon garanti för att lyckas i livet. Undersökningar har visat att IQ inte bidrar med mer än högst 10% till en människas framgång i livet.

Även om en hög IQ i sig inte innebär några garantier för framgång, prestige eller ett lyckligt liv värderar arbetsgivare och vår kultur den akademiska kompetensen högst. De bortser från det som har störst betydelse för hur väl vi lyckas i livet nämligen emotionell intelligens. Man kan säga att en bra IQ gör att du blir anställd på ett jobb, men att det krävs väl utvecklad EQ för att avancera på karriärstegen.

EQ är en speciell förmåga som avgör hur väl vi lyckas använda de övriga kapaciteterna som vi besitter. Och på samma sätt som vi kan lära oss att läsa eller räkna, kan vi utveckla och lära oss att bemästra känslor och social förmåga. 

Det finns många bevis för att människor med god emotionell och social förmåga – dvs människor som känner och kan kontrollera egna känslor likaväl som avläsa och hantera andra människors känslor effektivt - har fördel av det i de flesta sammanhang, både i sitt privata och sitt yrkesmässiga liv.

Fördelarna med en väl utvecklad emotionell intelligens går att finna på diverse olika områden. Ett antal undersökningar tyder på att det inte bara är på arbetsprestationer som man finner ett positivt samband med emotionell intelligens utan även på områden som t ex arbetsglädje och förmåga att hantera allvarliga hälsoproblem.

Emotionell kompetens går att mäta - måtten är dynamiska vilket innebär att de förändras över tid och går att utveckla. Man kan dela in resultaten i 5 EQ-områden - och 15 olika förmågor.