Emotionell Intelligens – EQ

Definition

”en samling emotionella och sociala förmågor, som påverkar hur vi uppfattar och uttrycker oss själva, utvecklar och upprätthåller sociala relationer, hanterar utmaningar samt använder emotionell information på ett effektivt och meningsfullt sätt.”

Professor Stephen Stein (skapare av självskattningsverktyget EQ-i) delar upp EQ i femton olika kompetenser vilka i sin tur är uppdelade i fem huvudområden:

  • Självuppfattning – betydelsen av att ha självkänsla, sträva efter självförverkligande samt vara medveten om sina känslor
  • Självuttryck – hur man uttrycker känslor effektivt, hävdar sig själv i grupp samt hur självständigt man agerar
  • Mellanmänskliga förmågor – förmåga att skapa och bibehålla ömsesidigt goda sociala relationer, visa empati samt ta ett socialt ansvar
  • Beslutsfattande – vara effektiv i sin problemhantering, vara realistisk samt ha en bra impulskontroll
  • Stresshantering – eftersträva balans och välmående genom att vara flexibel, ha bra strategier för att klara stress samt ha en optimistiskt hållning

EQ-instrumentet ger också en indikation på allmänt välbefinnande – vilket i hög grad påverkar hur väl man lyckas i såväl arbetslivet som privatlivet. 

Viktigt att komma ihåg - resultaten är dynamiska, de speglar ett "här och nu" och kan utvecklas.