Vägledande samtal (tidigare kallat coaching)

Min målsättning är att bidra till människors välmående, utveckling och framgång. Jag arbetar i partnerskap med mina uppdragsgivare där vi gemensamt hittar de bästa vägarna och metoderna som leder till kreativa och hållbara lösningar för var och en.

När

Vid olika tillfällen under vårt liv befinner vi oss i situationer då vi behöver ny inspiration och hjälp att finna vägar till förändring. Eller då det kan det vara svårt att fatta beslut om hur nästa steg skall se ut.

Det kan handla om frågeställningar som berör och påverkar vårt arbetsliv eller också funderar vi på det som händer utanför arbetet. För de flesta av oss är privatliv och arbetsliv så nära sammanlänkade att det som händer i arbetet återspeglar sig privat och tvärtom.

Den som känner dig bäst är Du själv. Men för att Du skall komma vidare med dina frågeställningar kan det behövas att någon utomstående hjälper dig att se din situation från en ny synvinkel och vidgar perspektivet. Ofta fastnar vi i invanda och trygga mönster som bestämmer hur vi ser på tillvaron och fungerar i den. Dessvärre kan det vara just dessa mönster som hindrar oss från att utvecklas, hitta vår motivation, kraft och glädje.

Som samtalspartner (coach) ställer jag frågor och ger dig feedback som underlättar för dig att komma fram till vad som är rätt för just dig. Jag kommer inte att ge dig råd eller presentera lösningar, men jag är din stödjande partner i processen att fullt ut ta ansvar för din utveckling.

Genom vägledande samtal kommer Du upptäcka nya infallsvinklar och möjligheter som Du inte sett tidigare. Det är då det roliga börjar och det är då du kommer i kontakt med alla resurser du har inom dig – resurser som gör det möjligt att realisera dina visioner, mål och önskningar för att leva det liv Du vill.

Hur

genom enskilda möten eller per telefon. Mötestiden brukar vara en timme och ett vanligt upplägg är att träffas eller höras per telefon ett antal gånger under en period av fyra till sex månader. Det är dina behov och önskemål som styr.

Om vägledande samtal

Vad handlar vägledande samtal om egentligen?

Är det att bli påhejad av en person som hjälper dig att nå dina mål? Eller betyder det att Du ostört kan träffa någon som lyssnar till dig när Du berättar om sådant Du vanligtvis inte talar med andra om?

Båda exemplen här ovan platsar under rubriken vägledande samtal, men begreppet omfattar mycket mer än så.

Oavsett om vi med vägledande samtal menar en samtalsmetodik, ett verktyg för växande eller ett förhållningssätt som befrämjar utveckling och lärande kan man kortfattat säga att vägledande samtal är att åstadkomma önskade resultat genom att tillsammans skapa medvetenhet och vägar framåt.

Så här går det till

Vägledande samtal sker genom målinriktade samtal där där man samspelar på lika villkor. Att bli bemött, sedd och speglad av en erfaren samtalspartner öppnar dörrar till ökad självinsikt, vilket är den avgörande faktorn för att människor skall kunna definiera konkreta målsättningar och att också nå målen.

Genom vägledande samtal ges Du möjligheter att hitta dina egna svar och lösningar och därmed vägar till utveckling och förändring.  Jag tillhandahåller support, struktur och feedback i processen.

Vägledande samtal bidrar till inre och yttre förändring.. Den inre förändringen kan innebära en ny insikt om tankemönster eller förhållningssätt som spelat ut sin roll. När upptäckter görs som leder till en inre förändring, lösgörs potential och kraft för att också möjliggöra den yttre.

Vägledande samtal tar avstamp i nuet för att sedan fokusera framåt. Genom vägledande samtal underlättas  processen att se sammanhang och upptäcka möjligheter samt att fullt ut ta ansvar för din egen situation och för vad som behöver göras för att komma dit Du vill och uppnå det Du längtar efter.

Förhållningssätt

  • fokuserar på här och nu och på möjligheterna
  • leder till större självinsikt och ökat självförtroende
  • bidrar till att människor lösgör kraft och hittar ny energi
  • ökar motivationen att nå mål och bidrar till bättre resultat 
  • ökar förmågan att samspela med andra – både i arbets- och privatlivet